Vyskumné projekty

Transfer, využitie a diseminácia výsledkov výskumu genofondu rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

ITMS kód projektu: 26220220058

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU

Transfer, využitie a diseminácia doterajších a budúcich poznatkov a výsledkov z výskumu strategicky a hospodársky významných genetických zdrojov rastlín vo verejnom a mimovládnom sektore s dopadom najmä na rozvoj marginálnych oblastí Slovenska a s akcentom rozšírenia druhovej diverzity rastlín vo výžive a pôdohospodárstve.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU

Podpora a zlepšenie stavu transferu, offline a online informatizácie sústredených poznatkov o genetických zdrojoch rastlín a budovanie kapacít pre informačné systémy ako nástroja intenzívnejšej exploatácie a diseminácie údajov o genetických zdrojoch rastlín v oblastiach produkcie potravín, životného prostredia, ale aj v odvetviach národného hospodárstva. Inventarizácia tradične pestovaných druhov a odrôd kultúrnych druhov rastlín pestovaných a využívaných v rôznych regiónoch Slovenska, ich determinácia, charakterizácia a katalogizácia pre ich využitie v poľnohospodárskej praxi s akcentom rozšírenia druhovej diverzity vo výžive a poľnohospodárstve

Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky

ITMS kód projektu: 26220220097

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU

Implementácia podpory na zlepšenie stavu výsledkov ochrany, tvorby a využívania hospodársky významných rastlín zachovávaných v Génovej banke SR.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU:

Inovovať a skvalitniť infraštruktúru excelentných pracovísk základného a aplikovaného výskumu rastlín pre transfer novozískaných poznatkov do praxe.