Vyskumné projekty

Projekt ForEVA

Fostering the need of implementation of the ECPGR European Evaluation Network (EVA) on Grain legumes

Dĺžka trvania projektu: 1.3.2023 - 30.4.2024

Európska hodnotiaca sieť ECPGR (EVA) pre rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo (PGRFA) je medzinárodný projekt zameraný na zvýšenie využívania genetickej diverzity plodín a diverzity zainteresovaných strán pri šľachtení rastlín. EVA má pre Európu strategický význam a poskytuje príležitosť na podporu trvalo udržateľného využívania PGRFA s cieľom uľahčiť adaptáciu európskeho poľnohospodárstva na zmenu klímy a prispieť k dosiahnutiu súvisiacich cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

Projekt ForEVA generuje štandardizované hodnotiace údaje (fenotypové aj genotypové údaje) pre mnohé prírastky plodín a krajové populácie dostupné v európskych génových bankách. EVA sa implementuje prostredníctvom sietí špecifických pre plodiny, ktoré zahŕňajú obilniny aj zeleninu. Momentálne sú vytvorené siete pre šesť rôznych plodín (pšenicu a jačmeň z obilnín a pre mrkvu, šalát, kukuricu, koreniny zo zelenín). Od roku 2023 združuje EVA okolo 90 partnerov z viac ako 30 krajín, vrátane šľachtiteľských spoločností, génových bánk a výskumných ústavov. Génové banky prispievajú do sietí EVA ako poskytovatelia množiteľského materiálu. Poskytujú tiež základné informácie o pristúpeniach na uľahčenie ich výberu a zabezpečujú (v spolupráci s Národným kontaktným bodom), že existujúce údaje v Európskom vyhľadávacom katalógu rastlinných genetických zdrojov (EURISCO) sú aktuálne. Génové banky sa tiež aktívne podieľajú na znásobovaní pristúpení, hodnotení a analýze údajov. Národné výskumné ústavy a univerzity sa zúčastňujú na EVA, prispievajú svojou vedeckou expertízou v oblastiach, ako je genotypizácia, vykonávanie laboratórnych testov chorôb a analýzy údajov, ako aj prispievanie k množeniu semien a terénnym skúškam. Partneri súkromného sektora v sieťach EVA špecifických pre plodiny zahŕňajú šľachtiteľské spoločnosti všetkých veľkostí, od malých družstiev až po veľké nadnárodné spoločnosti, pričom všetky rovnako profitujú zo svojej účasti v EVA. Šľachtiteľské spoločnosti zvyčajne poskytujú nepeňažné príspevky na množenia a hodnotenia a vykonávajú väčšinu hodnotení v teréne. V projekte ForEVA participuje ako jeden z partnerov aj NPPC-VÚRV v rámci kolekcie genetických zdrojov obilnín a strukovín.

 

Viac informácií na https://www.ecpgr.org/working-groups/grain-legumes/foreva

Pracovná skupina ECPGR pre strukoviny https://www.ecpgr.org/working-groups/grain-legumes

 

 

Projekt ExploDiv (Exploring of Grain Legumes Diversity for Sustainable European Agri-food Systems)

Dĺžka trvania projektu: 1.3.2023 - 30.11.2025

V súlade so stratégiou genetických zdrojov pre Európu existuje zásadná potreba zlepšiť prostredie umožňujúce priame využívanie rôznych genetických zdrojov udržiavaných formou In situ alebo On farm. Cieľom projektu je zhodnotenie rozmanitosti a diverzity jednotlivých druhov strukovín a zabezpečenie materiálov, najmä na udržanie adaptačnej kapacity na odolnosť voči zmene klímy. Tento cenný genofond je ohrozený v dôsledku rôznych environmentálnych a sociálnych faktorov a nemá dostatočné zastúpenie v zbierkach ex situ, takže budúce šľachtenie je ohrozené. Projekt ExploDiv inventarizáciou miestneho genofondu zabezpečí podporu využívania genetických zdrojov na zhodnotenie v európskych agropotravinových reťazcoch.

V projekte ExploDiv participuje 12 krajín vrátane Slovenska. NPPC-VÚRV sa do projektu zapojilo v rámci pracovnej skupiny Grain legumes. Z nášho slovenského genofondu strukovín sme do projektu vybrali kolekciu 40 genotypov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris), kde budeme v priebehu trvania projektu na základe medzinárodne schválených deskriptorov pre rod Phaseolus  hodnotiť vybrané ukazovatele a morfologické znaky. Získané hodnoty a parametre budú následne doplňované do databáz EURISCO a AEGIS.

 

Viac informácií na https://www.ecpgr.org/working-groups/grain-legumes/explodiv

Pracovná skupina ECPGR pre strukoviny https://www.ecpgr.org/working-groups/grain-legumes

 

 

Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok

Projekt APVV-17-0281 (trvanie projektu 2018-2022)

 

Projekt je zameraný na výskum a optimalizáciu prípravy prírodných aróm (oxylipínov) pomocou reakcií katalyzovaných rastlinnými lipoxygenázami a hydroperoxid lyázami. Výskum zahŕňa výber a introdukciu vybraných rastlinných druhov (Viola odorata, Dracocephalum moldavicum a Dracocephalum austriacum, Pelargonium graveolens, Borago officinalis, Plantago lanceolata a ďalšie) a určenie podmienok ich pestovania ako zdroja enzýmov potrebných pre prípravu prírodných aróm. Jednotlivé rastlinné druhy budú charakterizované z hľadiska fenologických, morfologických a hospodárskych vlastností podľa štandardizovaných deskriptorov a budú vypracované plodinové metodiky a metodické karty. Kľúčové enzýmy prítomné v biomase budú charakterizované z hľadiska pH optima, závislosti priebehu reakcie od teploty, chemických aditív a detergentov, koncentrácie reaktantov. Hlavným cieľom projektu je využitie vybraných rastlinných druhov, ako zdroja aromatických látok a enzýmov potrebných na prípravu nových/inovovaných prírodných aróm, overenie postupov prípravy, ako aj  optimalizácia pilotného systému.

 

 

Transfer, využitie a diseminácia výsledkov výskumu genofondu rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

ITMS kód projektu: 26220220058

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU

Transfer, využitie a diseminácia doterajších a budúcich poznatkov a výsledkov z výskumu strategicky a hospodársky významných genetických zdrojov rastlín vo verejnom a mimovládnom sektore s dopadom najmä na rozvoj marginálnych oblastí Slovenska a s akcentom rozšírenia druhovej diverzity rastlín vo výžive a pôdohospodárstve.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU

Podpora a zlepšenie stavu transferu, offline a online informatizácie sústredených poznatkov o genetických zdrojoch rastlín a budovanie kapacít pre informačné systémy ako nástroja intenzívnejšej exploatácie a diseminácie údajov o genetických zdrojoch rastlín v oblastiach produkcie potravín, životného prostredia, ale aj v odvetviach národného hospodárstva. Inventarizácia tradične pestovaných druhov a odrôd kultúrnych druhov rastlín pestovaných a využívaných v rôznych regiónoch Slovenska, ich determinácia, charakterizácia a katalogizácia pre ich využitie v poľnohospodárskej praxi s akcentom rozšírenia druhovej diverzity vo výžive a poľnohospodárstve

 

 

Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky

ITMS kód projektu: 26220220097

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU

Implementácia podpory na zlepšenie stavu výsledkov ochrany, tvorby a využívania hospodársky významných rastlín zachovávaných v Génovej banke SR.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU:

Inovovať a skvalitniť infraštruktúru excelentných pracovísk základného a aplikovaného výskumu rastlín pre transfer novozískaných poznatkov do praxe.

 


 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ