O portáli

Genetické zdroje rastlín v širšom meradle predstavujú prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo každého národa. Význam genetických zdrojov rastlín vo svete na hlbšej úrovni preukazne zasahuje až do potravinovej bezpečnosti štátu. Rozvinutá spoločnosť spravidla ochrane a zveľaďovaniu genetických zdrojov rastlín venuje nemalé úsilie a prostriedky. Jednu z úrovní ich ochrany, vedeckého poznávania a využívania predstavujú Génové banky. Súčasť práce s genetickými zdrojmi rastlín v Génovej banke Slovenskej republiky v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch tvorí evidencia a dokumentácia všetkých ex situ semenných vzoriek generatívne množených druhov rastlín uskladnených v aktívnej a základnej kolekcii ako aj vzoriek vegetatívne množených druhov a in vitro udržiavaných kultúr.

 

Informačný systém genetických zdrojov rastlín pokrýva centrálnu dokumentáciu Génovej banky SR pozostávajúcu z pasportnej a popisnej časti k uloženým vzorkám genetických zdrojov rastlín. Informačný systém je navrhnutý a vyvinutý podľa platných medzinárodných štandardov pre výmenu genetických zdrojov kompatibilných s FAO WIEWS pre systém včasného varovania o rastlinných genetických zdrojoch ako aj s globálnymi portálmi pre rastlinné genetické zdroje GENESYS. Popisná časť informačného systému pre jednotlivé kolekcie/druhy genetických zdrojov rastlín je riešená na základe medzinárodne platných klasifikátorov (č. 215/2001 Z. z. o „Ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“ a záväzne platnou medzinárodnou legislatívou žiadateľom semenných vzoriek genetických zdrojov rastlín umožní získať dostupné informácie o uskladnených vzorkách a v prípade záujmu aj zrealizovať objednávku vzorky z jedného webového rozhrania. Informačný systém takisto zefektívňuje výmenu semenných vzoriek medzi Génovou bankou SR a ostatnými semennými génovými bankami vo svete.

 

Vývoj informačného systému určeného pre komplexný manažment informácií o genetických zdrojov rastlín bol podporený z Operačného programu Výskum a vývoj v projektoch: Transfer, využitie a diseminácia výsledkov výskumu genofondu rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo (ITMS: 26220220058) a „Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky (ITMS: 26220220097), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ