Medzinárodná spolupráca

Hodnotiaca spáva z návštevy delegácie zástupcov nemeckej a českej génovej banky spolupracujúcich v rámci projektu AGENT realizovanej 23.-24. augusta 2022 v NPPC-VÚRV Piešťany

Správa z odborného hodnotenia Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany (NPPC), (720,4 KB)

 

Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia (IDARPO)
NTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020
Trvanie projektu: 03/2019 - 12/2022
Financovanie z EFRR - 571 284,77 EUR
 

ECPGR

Slovenská republika ako členská krajina Bioversity International v Ríme sa zúčastňuje na práci Európskeho kooperatívneho programu pre genetické zdroje rastlín (ECPGR).  Hlavná oblasť činnosti na medzinárodnom poli sa realizuje v pracovných skupinách a sieťach. Slovenská republika má zastúpenie  v nasledovných pracovných skupinách: Allium, Avena, Barley, Beta, Brassica, Forages, Grain Legumes, Malus/Pyrus, Potato, Prunus, Wheat, Umbellifer, Vitis ako aj v tématicky zameraných pracovných skupinách, konkrétne v pracovnej skupine Documentation and Information.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ