Užitočné linky týkajúce sa práce s genetickými zdrojmi rastlín

On farm:

Slovenský cesnak

 

Medzinárodné zmluvy a dohody pre genetické zdroje rastlín

 

 

Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo anglická verzia International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)

Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo bola prijatá 3. novembra 2001 na 31. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a nadobudla platnosť 29. júna 2004. EÚ a jej členské štáty sú zmluvnými stranami tejto medzinárodnej zmluvy, ktorou sa zriaďuje globálny systém s cieľom poskytnúť poľnohospodárom, šľachtiteľom rastlín a vedcom prístup ku genetickému materiálu rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a prostredníctvom viacstranného systému prístupu a spoločného využívania prínosov (MLS) zabezpečiť, aby príjemcovia využívali prínosy vyplývajúce z používania tohto genetického materiálu spoločne s krajinami, z ktorých tento materiál pochádza.

 

Štandardná dohoda o transfere materiálu - Standard Material Transfer Agreement

Štandardná dohoda o transfere materiálu (SMTA) je štandardná zmluva, ktorá stanovuje podmienky zabezpečujúce dodržiavanie príslušných ustanovení medzinárodnej zmluvy (ITPGRFA) pri prenose rastlinného genetického materiálu, ktorý je zahrnutý do multilaterálneho systému (MLS). SMTA reguluje výmenu rastlinného genetického materiálu, zabraňuje jeho zneužitiu a zabezpečuje, aby všetky obchodné výhody, ktoré vzniknú, boli spravodlivo a rovnocenne rozdelené.

 

Multilaterálny systém (MLS)

Multilaterálny systém medzinárodnej zmluvy ponúka najväčší globálny mechanizmus výmeny rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo. Udržateľné delenie sa o plodiny prostredníctvom multilaterálneho systému znamená zachovanie rozmanitosti plodín pre nás všetkých, teraz aj v budúcnosti. Zahŕňa 64 najdôležitejších plodín na svete. Ide o plodiny, ktoré spolu predstavujú 80 percent všetkej ľudskej spotreby pochádzajúcej z rastlín. Tento mechanizmus ponúka vedeckým inštitúciám, poľnohospodárom, šľachtiteľom rastlín a súkromnému sektoru príležitosť pracovať s materiálmi uloženými v génových bankách alebo používanými v šľachtiteľských programoch a potenciálne ich zlepšovať. Uľahčením výskumu, inovácií a neobmedzenej výmeny informácií prostredníctvom globálneho informačného systému znižuje medzinárodná zmluva nákladnú a časovo náročnú potrebu šľachtiteľov rokovať o zmluvách s jednotlivými génovými bankami.Uľahčený prístup ku genetickému materiálu dostupnému v génových bankách alebo ako súčasť výskumného programu sa sprístupňuje prostredníctvom štandardnej zmluvy, dohody o transfere štandardného materiálu (SMTA).

 

Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite (pdf) a Nariadenie (EÚ) č. 511/2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu + pravidlá k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 511/2014 a zákon 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania + profil za Slovenskú republiku - Informačný systém pre prístup a zdieľanie prínosov (Access and Benefit Sharing Clearing House)

 

ďalšie súvisiace národné dokumenty

 

Štandard pre prípravu pasportných údajov k skladovým položkám v zmysle MCPD v.2.1 - FAO/Bioversity List of Multi-Crop Passport Descriptors v2.1 (aktualizácia november 2017)

Metodická príručka pasportizácie genetických zdrojov rastlín pre užívateľov informačného systému pre genetické zdroje rastlín Slovenka GRISS (Genetic Resources Information System of Slovakia)

FAO kódy inštitúcii z celého sveta verzia originál z webu FAO

Zoznam plodín vzťahujúci sa k MLS (Multilateral System)

Štandardné kódy štátov podľa normy ISO 3166-1

Metodika tvorby pasportného zápisu pre rodokmeň, Zápis deskriptora pre Rodokmeň (SK)

Kódy plodín (január 2021)

 

Vyhľadavanie vedeckých mien rastlín, botanikov a spávne skracovanie ich mien alebo na Wikipédii Zoznam mien botanikov a mykológov podľa skratiek alebo SciName Finder

Nástroj na štandardizáciu vedeckých mien rastlín

 

Handbook of seed technology for genebanks. Volume I: principles and methodology

Handbook of seed technology for genebanks. Volume II: compendium of specific germination information and test recommendation

 

Specifikacia1

Specifikacia2

DATASETy

Dataset - Genetické zdroje rastlín Slovenska na ústrednom portály verejných služieb ľuďom na data.gov.sk, aktualizované nov.2018

 

 

GIS

 

Mapový online GIS klient pre základné zobrazenie geopriestorových údajov

Profesionálny open source software QGIS (rôzne jazykové verzie, možnosť používať aj open source mapy)

 

Klasifikátory

 

OBILNINY

Avena - Ovos

Hordeum - Jačmeň

Secale - Raž

Triticum - Pšenica

Zea - Kukurica

XTriticosecale - Tritikale

 

 

STRUKOVINY

Pisum - Hrach 1986, Pisum - Hrach 1998

Glycine - Sója

Lens - Šošovica

Phaseolus - Fazuľa

 

 

OLEJNINY

Brassica napus, Brassica rapa subsp. oleifera - Repka, Repica

Papaver - Mak

 

 

KRMOVINY

Medicago - Lucerna

Trifolium - Ďatelina

 

 

ZELENINA

Helianthus - Slnečnica

Lycopersicon - Rajčiak

 

 

OVOCNÉ DRUHY

Armeniaca - Marhuľa

Castanea - Gaštan

Cerasus - Čerešňa

Persica - Broskyňa

Vitis - Viníč

 

 

TECHNICKÉ PLODINY

Beta - Repa

Linum - Ľan

Solanum - Zemiaky

 

 

Listiny povolených (od r. 1997 registrovaných) odrôd

 

Listina povolených odrôd 1972

 

Listina registrovaných odrôd 2001 + dodatok
Listina registrovaných odrôd 2002 + doplnok + zoznam
Listina registrovaných odrôd 2003
Listina registrovaných odrôd 2004 + oprava
Listina registrovaných odrôd 2005
Listina registrovaných odrôd 2006
Listina registrovaných odrôd 2007
Listina registrovaných odrôd 2008
Listina registrovaných odrôd 2009
Listina registrovaných odrôd 2010
Listina registrovaných odrôd 2011
Listina registrovaných odrôd 2012
Listina registrovaných odrôd 2013
Listina registrovaných odrôd 2014
Listina registrovaných odrôd 2015
Listina registrovaných odrôd 2016
Listina registrovaných odrôd 2017
Listina registrovaných odrôd 2018

 

 

 


prevzaté z fao.org

 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ