Poskytovanie vzoriek

Podmienky poskytovania vzoriek

Žiadateľ je povinný pred prevzatím vzorky genetických zdrojov rastlín podpísať štandardnú Dohodu o výmene materiálu/ The Standard Material Transfer Agreement (SMTA), ktorá je medzinárodne platná.

 

Žiadateľ sa tým zaväzuje, že semenný materiál genetických zdrojov rastlín bude použitý len pre účely výskumu, šľachtenia a testovania pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo. Tieto účely nezahŕňajú chemické a farmaceutické a/alebo akékoľvek iné nepotravinárske/ nekrmovinárske priemyselné použitie.

 

Vzorky genetických zdrojov rastlín nie sú poskytované laickej verejnosti pre účely praktického pestovania, alebo záujmovú činnosť.

 

Poskytnuté genetické zdroje rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo sú chránené duševným vlastníctvom a inými vlastníckymi právami, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami a príslušnými národnými právnymi predpismi a sú poskytované bezplatne.

 

V zmysle všeobecných medzinárodných dohôd je maximálne vydávané množstvo pre jednotlivé vzorky genetických zdrojov rastlín 200 semien. Génová banka Slovenskej republiky ako poskytovateľ genetických zdrojov rastlín si vyhradzuje právo poskytnúť menšie množstvo semien.

 

V zmysle rezolúcie FAO 8/83 sú semenné vzorky genetických zdrojov rastlín a informácie o nich poskytované žiadateľom bezplatné.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ